litija1
Litija

V Litiji želimo skrbeti za odličnost storitev, zato naj velja: »Le najboljše je dovolj dobro «

Litijo in njeno okolico močno zaznamujejo naravne značilnosti, ki so sooblikovale (pra)zgodovinsko in poselitveno podobo tega prostora. Tukaj so se združila območja dostopnih rudnih bogastev, v neposredni okolici mesta tudi razmeroma široka obrečna dolina primerna za kmetovanje in reka Sava, ki je od nekdaj pomenila komunikacijsko os po kateri so se širile materialne dobrine, znanja in ideje. Prav zato je poseljeno od prazgodovine dalje.

Reka Sava je Litijo ustvarila, ji omogočala obstoj in kratek čas celo razcvet in tako kot se je povečevala intenzivnost izkoriščanja potencialov reke, je rasel tudi pomen Litije, vse dokler s prihodom železnice, ni rečna plovba prenehala. Ugodna lega Litije ob železniški postaji je omogočila, da je kraj postal industrijsko središče.

Letos tako mineva že 130 let od takrat, ko je z obratovanjem pričela tekstilna tovarna Predilnica Litija, ki je začela kot bombažna predilnica v letu 1986, danes pa to podjetje spada med najstarejše tekstilne obrate v Sloveniji. Do druge svetovne vojne je zamenjala kar nekaj lastnikov, med vojno so tovarno zasedli Nemci in je proizvodnja do leta 1944 ugasnila, po letu 1945 pa je začela ponovno delovati. Kot edina tovarna v okolici je Predilnica narekovala razvoj kraja, saj so za delavce in uradnike gradili delavske hiše, bloke in vile in že leta 1930 so ustanovili prvi vrtec. Med prvo in drugo svetovno vojno so pričeli z organizacijo elitnega plesa špinerbal. Danes Predilnica Litija zaposluje okoli 250 ljudi, ki delajo za stroji, ki se vrtijo 24 ur in tako zaposleni delajo v štirih izmenah. Družba je kapitalsko zelo intenzivna in dosega visoko bruto dodano vrednost na zaposlenega. V podjetju večino prihodkov ustvarijo na tujih trgih Italije, Belgije, Francije, Nemčije in Španije. Glavni razlog za uspešnost podjetja je v tem, da veliko vlagajo v razvoj novih izdelkov, saj imajo svoj lastni razvojni oddelek. Predilnica Litija je eden od vodilnih proizvajalcev posebne preje iz naravnih in umetnih vlaken in njihovih mešanic. Proti koncu leta bodo proizvodnjo iz obstoječih prostorov v Litiji še razširili na novo lokacijo v bivšem kompleksu Sveje v Zagorici.

Danes ima reka Sava v našem mestu bolj sekundarno vlogo, saj jo mestni utrip skorajda popolnoma zaobide, zato za prihodnost načrtujemo ureditev obrežij in dostopnih poti v središču mesta, kar bo omogočilo, da bo reka zaživela z mestom in njenimi prebivalci. Mnogi starejši prebivalci našega mesta se še vedno s ponosom spominjajo obsežnih prodnatih sipin, ki so v Litijo privabljale množice kopalcev, ki so se v naše mesto pripeljali s posebnimi kopalnimi vlaki. Ambiciozne načrte, da se v Litiji zgradi mestno kopališče je nato prekinila druga svetovna vojna, a kopanje v Savi je bilo aktualno vse do sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Kasneje je sledilo obdobje, ko je bila reka Sava preveč onesnažena, danes pa se ponovno porajajo ideje o oživitvi mestnega kopališča, saj se je kakovost vode v zadnjih letih močno izboljšala, tudi zato, ker v občini Litija veliko pozornost posvečamo skrbi za naše okolje in prostor. Zdravo in kakovostno bivalno okolje občina zagotavlja z varovanjem naravnih danosti, ustreznim prostorskim načrtovanjem, s sonaravno samooskrbo ter tudi s pogumnim in drznim načrtovanjem razvojnih usmeritev. Občina Litija svoj trajnostni razvoj gradi na znanju, inovativnosti, kreativnosti in sinergiji vseh institucij in organizacij, ki delujejo v lokalni skupnosti. Nedvomno je k izboljšanju našega okolja veliko pripomogla izgradnja centralne čistilne naprave s kanalizacijskim sistemom v letu 2015. Čistilna naprava leži na sotočju reke Reke in reke Save. Objekt je namenjen čiščenju odpadne vode iz Litije in Šmartnega pri Litiji ter čiščenju blata iz greznic in MKČN iz območja obeh občin.

V občini Litija se zavedamo, da le z nenehno skrbjo za razvoj in izboljšanje pogojev v vzgoji in izobraževanju lahko zagotovimo višjo kakovost izobraževanja mladih zato je bila zgrajena nova osnovna šola v Litiji skupaj s podružnico s prilagojenim programom. Trenutno obiskuje matično šolo 394 učencev v 18 oddelkih in 37 učencev podružnične šole v 7 oddelkih.

Litijani pa smo, poleg nove šole, lahko ponosni tudi na stavbo medgeneracijskega centra Šmelc, ki je izrazito spremenil podobo mesta ob vstopu iz Ljubljanske smeri. Zavedamo se, da je to pomembno središče kjer lahko krepimo prenos znanja, spoznaj in izkušenj ter medgeneracijske solidarnosti.

Ime izhaja iz starega poimenovanja tega dela mesta Litija, saj je nekoč na tem delu stala lesna furnirnica, še prej pa topilnica rude – t.i. Šmelc. Z izgradnjo Medgeneracijskega središča se je temu degradiranemu delu mesta dalo novo življenje. S tem smo pridobili vsi; občanke in občani, še posebej pa samo mesto, ki sedaj daje videz modernega in urejenega občinskega središča.

V Šmelcu domujejo in izvajajo svojo dejavnost: dom Tisje -enota Litija, Vrtec Ribica, Nepremičninski sklad s 17 varovanimi stanovanji, Glasbena šola Litija-Šmartno, Delavska hranilnica, trgovina Tosama, frizerski salon ter kozmetični salon. V pritličju pa so predvideni tudi prostori za enoto VDC.

Kulturna ustvarjalnost ter športno udejstvovanje sta pomembna temelja lokalnega razvoja katera lahko veliko prispevata k pestrosti življenja v lokalnem okolju in prispevata k lokalni identiteti. V Litijski občini je razvejana društvena dejavnost, saj je društev preko 150. Ta društva skrbijo za ohranjanje tradicije, turistično promocijo, vzgojo in prenos znanja na mlade, skrbijo za varnost občanov, jim pomagajo, kadar so v težavah, jih spodbujajo in motivirajo ter omogočajo športno in kulturno udejstvovanje. Želimo pokazati, da prepoznamo pomen društev in posameznikov, ki prostovoljno in brez plačila opravijo veliko pomembnega dela in prispevajo k večji kakovosti življenja.

Vse aktivnosti , ki jih načrtujemo v prihodnje bodo zastavljene celostno in bodo še naprej spodbujale trajnostni razvoj občine. Naš cilj je, da se mesto Litija z okolico razvije v pomembno turistično destinacijo, da postane lepo in urejeno mesto, ki diha in je navdih za prebivalce in obiskovalce. Izgled mesta Litije mora biti skladen z izgledom in urejenostjo vasi in zaselkov v občini. Njihova urejenost mora nuditi prebivalcem kakovostne pogoje za življenje in podpirati turizem, kmetijstvo in druge gospodarske panoge ter kulturne aktivnosti v občini.

Želimo si, da bližina Ljubljane, za nas domačine, ne bo vzrok za odtujenost od svojega kraja temveč velika priložnost za občino v srcu Slovenije.

Lijana Lovše,
podžupanja občine Litija