Na podlagi Zakona o industrijski lastnini ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in 76/23) je znamka

registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Nosilec: Rudolf Bregar, Sevno 44, 1276 Primskovo
Seznam blaga in storitev: Nicejska klasifikacija: 35, 41

Levstikova pot – Popotovanje od Litije do Čateža” in “Razhodnja” sta zaščiteni blagovni znamki v vseh podatkovnih, programskih, oblikovalskih in drugih elementih, ki jih je po slovenski in mednarodni zakonodaji mogoče pravno zaščititi. Zato so izrecno prepovedana vsa dejanja, ki so v nasprotju z Zakonom o industrijski lastnini in brez predhodnega soglasja imetnika pravic znamk.

47. člen ZIL-1
(pravice iz znamke)

(1) Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice po tem zakonu. Brez poseganja v pravice imetnika, ki so bile pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, ima imetnik znamke pravico preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu v povezavi z blagom ali storitvami uporabljajo znak:
a) ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, ki so obseženi z znamko;
b) pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;
c) ki je enak ali podoben znamki, ne glede na to, ali so blago ali storitve enaki, podobni ali niso podobni tistim, ki so obseženi z znamko, če ima znamka v Republiki Sloveniji ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga nepošteno izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled znamke.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka preprečiti tretjim osebam uporabo znaka obsega zlasti prepoved:
a) opremljanja blaga ali njegove embalaže z znakom;
b) ponujanja blaga, označenega s tem znakom, njegovega dajanja na trg ali skladiščenja v te namene ali ponujanja ali opravljanja storitev pod tem znakom;
c) uvoza ali izvoza blaga pod tem znakom;
d) uporabe znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju;
e) uporabe znaka kot trgovskega imena ali firme podjetja ali dela trgovskega imena ali firme podjetja;
f) uporabe znaka v primerjalnem oglaševanju na način, ki je v nasprotju s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju.

(3) Brez poseganja v pravice imetnika, ki so bile pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, ima imetnik znamke pravico preprečiti tretjim osebam vnos blaga v gospodarskem prometu v Republiko Slovenijo, ne da bi bilo to blago tudi sproščeno v prosti promet, če to blago, vključno z njegovo embalažo, prihaja iz držav, ki niso države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, in je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znakom, ki je enak znamki, registrirani za takšno blago, ali ga v njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od nje.

(4) Imetnik znamke nima več pravice iz prejšnjega odstavka, če deklarant ali imetnik blaga med postopkom ugotavljanja kršitve pravic iz znamke, začetim v skladu s predpisi Evropske unije o carinskih ukrepih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, dokaže, da imetnik znamke nima pravice prepovedati dajanja blaga na trg v končni namembni državi.

Seznam blaga/storitev na katere se nanaša registracija znamke:
35: distribucija oglaševalskega, tržnega in promocijskega materiala; elektronsko objavljanje tiskanega gradiva za oglaševalske namene; grafične oglaševalske storitve; izdaja oglaševalske literature; izdajanje tiskovin v oglaševalske namene v elektronski obliki; izdajanje tiskovin v oglaševalske namene; nudenje oglaševalskega prostora, časa in medijev; oblikovanje oglaševalskega gradiva; oglaševalske, marketinške in promocijske storitve; oglaševalske storitve; oglaševalske storitve preko interneta; oglaševalske storitve v zvezi s časopisi; oglaševalske storitve za literarno dejavnost; oglaševalske storitve za spodbujanje ozaveščenosti javnosti o okoljskih vprašanjih in pobudah; oglaševalske, tržne in promocijske storitve; pisanje besedil za oglaševalske in promocijske namene; produkcija videoposnetkov za oglaševalske namene; spletne oglaševalske in marketinške storitve; zagotavljanje in najem oglaševalskega prostora, časa in medijev; agencijske storitve za promocijo športnih osebnosti; promocija blaga in storitev drugih na podlagi omogočanja sponzorjem, da svoje blago in storitve povežejo s športnimi dejavnostmi; promocija blaga in storitev preko sponzoriranja športnih dogodkov; promocija blaga in storitev drugih na podlagi omogočanja sponzorjem, da svoje blago in storitve povežejo s športnimi tekmovanji; promocija športnih tekmovanj in prireditev; distribucija promocijskih materialov; prirejanje in izvajanje promocijskih dogodkov; produkcija promocijskih video posnetkov, video diskov in avdiovizualnih posnetkov; promocija blaga in storitev drugih preko administracije prodajnih in promocijskih shem spodbud, ki vključujejo izmenjevalne znamke; razširjanje oglasnih in promocijskih materialov; pospeševanje prodaje blaga in storitev drugih z distribucijo tiskanih materialov in promocijskih natečajev.
41: elektronske spletne objave periodičnega tiska in knjig; elektronsko namizno založništvo; elektronsko založništvo; izdajanje besedil (razen oglasnih tekstov); izdajanje brošur; izdajanje časopisov; izdajanje elektronskih publikacij; kulturne in športne dejavnosti; organizacija prireditev za kulturne, razvedrilne in športne namene; organiziranje športnih in kulturnih dogodkov lokalnih skupnosti; razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti; šport in telesna vadba; športne in kulturne dejavnosti; storitve v zvezi s športom in telesno vadbo; izvajanje športnih prireditev; izvajanje športnih prireditev v živo; nudenje in vodenje športnih prireditev; nudenje zmogljivosti za športno rekreacijo rekreacijskih; nudenje zmogljivosti za športne prireditve; organizacija in izvajanje športnih prireditev; organizacija športnih aktivnosti; organizacija športnih dogodkov; organizacija športnih prireditev; prirejanje športnih prireditev; športne in rekreacijske dejavnosti; storitve za organizacijo športnih prireditev; storitve za organizacijo športnih dogodkov; kulturne dejavnosti; izvajanje kulturnih dejavnosti; izvajanje kulturnih prireditev; organizacija dogodkov za kulturne, zabavne in športne namene; organizacija in izvajanje kulturnih dejavnosti; organizacija kulturnih in umetniških prireditev; organizacija predstavitev za kulturne namene; organizacija zabavnih in kulturnih dogodkov; organiziranje dogodkov za kulturne namene; organiziranje kulturnih predstav; zagotavljanje informacij o kulturnih dejavnostih; izobraževalne, razvedrilne in športne storitve; nudenje informacij v zvezi s športom; organiziranje športnih dogodkov v skupnosti; organiziranje športnih dogodkov; organiziranje športnih prireditev; športne dejavnosti; športne storitve; svetovalne storitve v zvezi z organizacijo športnih dogodkov; tečaji usposabljanja v zvezi s športnimi dejavnostmi; zagotavljanje informacij o športnih dejavnostih; rekreacijske storitve v zvezi s pohodništvom; organizacija in izvajanje zabavnih prireditev za dobrodelne namene.

Sevno, 11. junij 2024