Projekt Gremo skupaj… s hojo za zdravo vzgojo je strokovna dopolnitev dosedanjih popotovanj po Levstikovi poti in projekt želimo vsako leto zaključiti ob množičnem popotovanju, ki se ga udeležuje prek 20.000 pohodnikov iz vse Slovenije in tujine. Zato želimo projekt povezati z osrednjo prireditvijo 29. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti v soboto, 14. novembra 2015.

O PROJEKTU LEVSTIKOVA POT

Zavod Levstikova pot je bil ustanovljen v začetku leta 2014 kot neprofitna organizacija in je po 27 letih prevzel vodenje projektov Levstikove poti od dosedanjih Popotniškega društva Levstikova pot in Narava Bregar, k.d. Poleg ostalih projektov vsako leto organizira množično popotovanje po Levstikovi poti, ki se ga udeležuje veliko mladostnikov, v preteklosti pa smo v okviru oziroma ob pomoči Zavoda za šport Slovenije organizirali udeležbo na tej množični prireditvi učencem osnovnih in srednjih šol. Žal zaradi spremenjenih razmer ni bilo več sofinanciranja udeležbe mladostnikov na pohodniški prireditvi, zato so se šole vse redkeje odločale za udeležbo.

Še vedno obstaja interes mladih, da bi prišli na prireditev, vendar množično popotovanje po Levstikovi poti ni primerna prireditev, da bi lahko mlade še dodatno navduševali za hojo in jih ob tem tudi izobraževali o pomenu rekereacije za zdravo življenje.

V okviru projekta Levstikova pot sodelujejo mnoge organizacije na terenu, od športnih do gasilskih društev, mladinskih organizacij do Centra za socialno delo in osnovnih šol, saj v okviru svojih aktivnosti na Levstikovi poti zbiramo humanitarna sredstva za socialno ogrožene otroke. Tako pri dejavnosti aktivno sodelujejo domačini ob vseh 33 km Levstikove poti in tako pripomorejo k popularizaciji območja Levstikove poti kot celote z vidika športne rekreacije, krajine, arhitekture, dediščine in kulture in nenazadnje domače ponudbe izdelkov in pridelkov, zato skozi vse leto na to območje prihajajo mladi in starejši iz vse Slovenije, prek njih pa tudi prijatelji iz tujine.

Med večje realizirane projekte sodi tudi opremljanje vseh 33 km Levstikove poti z označevalnimi in usmerjevalnimi tablami, posebnost realiziranega projekta pa je namestitev 80 tabel med Litijo in Čatežem, na katerih je prek odlomkov med potjo možno prebrati celoten izvirni Levstikov potopis, vključno s tedanjim slovenskim literarnim programom. Prek tabel opozarjamo na pravila hoje, označujemo lokacije, opozarjamo na varno hojo in skrb za okolico, vsak kilometer pa je tudi označena dolžina poti.

CILJNE SKUPINE PROJEKTA GREMO SKUPAJ… S HOJO ZA ZDRAVO VZGOJO

Doslej smo organizirali množične pohode za vse starostne kategorije hkrati, vendar želimo odslej za otroke in mladostnike pripraviti s strokovnimi navodili opremljene množične hoje v okviru organiziranih skupin mladih od 8. do 18. leta, še drugače mladih, ki obiskujejo osnovne in srednje šole.

Ker želimo sami hoji dodati tudi več strokovnih in poučnih vsebin, bomo mladim ponudili program tako, da si lahko v organizacijah sami izberejo termin kadar koli v letu 2015, vendar najkasneje do vključno novembra 2015.

Prvo leto bomo ponudili program 2.000 mladim tako, da bomo obvestili vse slovenske osnovne šole, planinska društva in druge organizacije, ki v športno oziroma rekreativno dejavnost vključujejo navedene kategorije mladih. Prijave bomo izbirali do popolnitve kvot, pri tem pa upoštevali tudi naslednje kriterije:

– zastopanost različne slovenske statistične regije (prioritetno bomo izbirali skupine iz različnih
koncev Slovenije),
– številčnost udeležencev (najmanjše število je 100 mladih v enodnevni skupini, več kot 200 udeležencev zaradi varnosti ne bomo sprejemali),
– pravočasnost prijave.

Organiziranih bo torej najmanj 10 in največ 20 samostojnih prireditev z omejenim številom udeležencev v času od 1. aprila do konca novembra 2015.

S pravočasnostjo prijave mislimo na vrstni red tako, da prijave sprejemamo do popolnitve števila 2.000 udeležencev v letu 2015. Če bomo zagotovili tudi dodatne pokrovitelje programa, bomo število med letom povečali.

Posebej poudarjamo, da gre za množično rekreativno dejavnost hoje, ki ne bo vezana na morebitne redne programe šol ali drugih javnih ustanov, saj bo dejavnost namenjena mladim, ki se že združujejo v okviru neprofitnih organizacij ali pa bi se v okviru te akcije združili za sodelovanje.

POTREBE CILJNE SKUPINE

Ciljna skupina v okviru prijavljenega projekta Gremo skupaj… so otroci in mladina v starostni kategoriji, ko obiskujejo osnovno šolo, šolo s prilagojenim programom in srednjo šolo, pa tudi tisti, ki v tej starostni kategoriji niso vključeni v vzgojno-izobraževalne procese.

Vse starostne, socialne in drugače kategorizirane skupine prebivalstva se vsakodnevno bolj ali manj srečujejo z vsemi sodobnimi problemi družbe, med njimi so še posebej:

– socialna razslojenost oziroma ekonomska neenakost;
– alkoholizem in narkomanija;
– nezdrave življenjske navade (prehranjevanje, gibanje, sprostitev…);
– medgeneracijski konflikti;
– slabe delovne navade;
– družbena odgovornost (rekreacija za zdravo življenje, humanitarnost, pomoč drugim, odnos do družbe in države,varovanje naravnega okolja, socialna pravičnost…).

Zaradi hitrega civilizacijskega in tehnološkega razvoja, se ti družbeni problemi, še posebej v urbanih okoljih poglabljajo, naše dosedanje izkušnje pa kažejo, da mnoge probleme lahko rešujemo ali ublažimo posledice v sodelovanju z naravo v naravnem okolju. Kljub prizadevanjem posameznih interesnih skupin ali NVO to težje realizirajo v neavtentičnih urbanih okoljih. V primeru Projekta Levstikova pot pa gre za nevsiljeno in trajno sodelovanje z vsemi tako, da jim ideje nevede zlezejo pod kožo.

Četrt stoletja smo gradili korak po koraku, da smo pridobili izkušnje in množice prijateljev Levstikove poti in skozi hojo v manjših ali večjih skupinah sledimo ciljem blažitve vzrokov in posledic prej naštetih problemov sodobne družbe.

CILJI PROJEKTA GREMO SKUPAJ…

Z našimi programi bomo bomo na neinvaziven način prispevali h:

– krepitvi zavesti o športnih aktivnostih – rekeracija, hoja za zdravo življenje;
– zmanjšanju občutka socialne razslojenosti in ekonomske neenakosti, ki vrača osebno in družbeno samozavest;
– odvračanju od alkohola in narkotikov z aktivnim življenjem in sodelovanjem z naravo;
– vcepljanje bolj zdravih življenjskih navad;
– medgeneracijskemu sodelovanju;
– zavedanju po potrebi lastnega razvoja osebnosti skozi marljivost, doslednost in delavnost;
– večanju družbene odgovornosti vseh družbenih skupin.

Med cilji bo tudi spoznanje udeležencev (glavni cilj še vedno ostaja množična rekreacija kot zdrav način življenja), da hoja kot oblika rekreacije ni samo brezglavo tekanje po naravi, temveč gre tudi za:

– več gibanja v naravi, več zdravega življenja, manj bolezni, kar mora biti tudi družbena odgovornost;
– izobraževanje in prenos znanja na mlade generacije prek izobraževalnih vsebin na dnevih hoje;
– ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in spodbujanje družbene odgovornosti do ohranjanja avtohtonega rastlinstva (tako za prebivalstvo kot državo).

Čeprav bo osnovni namen programov rekreacija in krepitev telesa za izboljševanje zdravja, pa ne smemo vsaj posredno pozabiti tudi na širšo družbeno odgovornost:

– zavedanje o pomenu narodovega jezikovnega in slovstvenega bogastva (Levstikov potopis, ki je bil osnova za nastanek Levstikove poti, je bil v bistvu tedanji slovenski literarni program);
– strokovni članki o hoji kot elementu zdravega načina življenja v reviji Levstikova pot;
– popularizacija varovanja narave in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
– skrb za naravno in kulturno dediščino nasploh.

SEZNAM PROGRAMOV

1. Hoja po celotni Levstikovi poti
Prihod udeležencev je predviden za 8. uro ali po dogovoru z udeleženci v Litijo ali Šmartno pri Litiji. Hodijo po označeni poti skozi Slatno in Jelšo do Liberge in Preske nad Kostrevnico. Že vnaprej se odločijo, ali bodo tu nadaljevali po severni trasi do Grmad in skozi Gobnik in Moravče do cilja na Čatežu pri Trebnjem. Lahko pa gredo po nekoliko lažji in slikovitejši južni trasi skozi Ježni Vrh, Vinji Vrh, Poljane, Gradišče, Sevno, Zagrič in Razbore do cilja na Čatežu. Obe trasi sta dolgi po 22 km.

2. Hoja na odseku Slatna – Primskovo ali Slatna – Moravče
Prihod udeležencev je predviden za 8. uro ali po dogovoru. Hodijo po skrajšani relaciji kot v točki 1. Severna na relaciji Slatna – Moravče in po južni na relaciji Slatna – Primskovo). Ena ali druga pot je dolga 12 km in je bolj primerna za osnovnošolske skupine.

Seveda pa bomo glede na zanimanje posamezne skupine mladih lahko organizirali tudi druge kombinacije programov.

PROGRAM HOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ne glede na prehojeni program poti se za udeležence pripravi enak vsebinski program.

1. Na startu uvodni nagovor s predstavitvijo pohoda s programom in predstavitev varnosti pri hoji (varna hoja, orientacija v naravi, vreme…).
2. Izvedba ogrevalnih vaj posameznih delov telesa pred pričetkom hoje.
3. Hoja po predvideni trasi.
4. Ob pavzi kratko predavanje o pomenu hoje za vzpodbujanje zdravega načina življenja (vplivi hoje na telo, kako hoditi, prehrana in pijača, obseg hoje, kako načrtovati hojo, kam hoditi…).
5. Hoja po predvideni trasi
6. Ob pavzi kratko predavanje na temo hoje v naravnem okolju (varovanje narave in biotske raznolikosti, opazovanje okolice in dediščine, fotografija…).
7. Hoja po predvideni trasi.
8. Ob pavzi kratko predavanje o opremi za hojo (obutev, oblačila, pokrivala, palice, gamaše, dereze, dodatna oprema, nahrbtnik…).
9. Zaključek hoje z analizo vodij hoje in skupine.

Zavod Levstikova pot zagotovi vodenje po trasi, strokovna predavanja, organizacijo in izvedbo hoje. Prav tako zagotovi tudi prvo pomoč in varovanje udeležencev.

Pri strokovnem delu hoje sodelujeta tudi

– Planinsko društvo Litija s svojimi licenciranimi vodniki in drugim strokovnim kadrom za izvedbo in
– Kulturno in športno društvo Prinskau s svojimi kadri za pomoč pri izvedbi hoje.

NAGRADE ZA UDELEŽENCE HOJE

Ob zaključku hoje prejmejo dnevnik Levstikove poti s potrdilom o opravljeni hoji, simbolično spominsko darilo in revijo Levstikova pot, v kateri so predstavljene zanimivosti na območju Levstikove poti, predstavitev pohodniških palic in strokovni članek na temo obutve skozi vse življenje.

STROKOVNI KADER

Program bodo pripravili in vodili strokovnjaki za posamezna področja. Sestavljena je ključna ekipa za izvedbo programov, po morebitni odobritvi sofinanciranja programa s stranu Fundacije za šport pa bomo naredili točen seznam strokovnega kadra. Vsekakor pa so trenutno naslednji kadri:

– Rudi Bregar, vodja projektov Levstikova pot,
dolgoletne izkušnje (28 let) pri organizaciji množičnih pohodov po Levstikovi poti in drugih množičnih prireditev, tudi vodja udeležbe šolskih skupin na Levstikovem popotovanju v preteklosti.

– Roman Ponebšek, predsednik Planinskega društva Litija in podpredsednik Planinske zveze Slovenije
dolgoletne izkušnje pri izvajanju hoje in strokovna pomoč Planinskega društva Litija

– Jaka Bregar, študent Fakultete za zdravstvene vede
izdelava načrta medicinske službe na prireditvah in predavanja udeležencev z vidika vpliva hoje za zdravje

– Sanja Žapčić, predsednica Kulturnega in športnega društva Prinskau
tehnična pomoč pri izvajanju programov

– Irena Zorko, prof.
strokovnjakinja za področje rekreativnega turizma

ZAKLJUČEK

Projekt Gremo skupaj… s hojo za zdravo vzgojo letos v sodelovanju s Planinskim društvom Litija in KŠD Prinskau organiziramo prvič kot izobraževalno dopolnitev množičnim popotovanjem po Levstikovi poti od Litije do Čateža, v prihodnje pa načrtujemo še razširiti programe s strokovnimi vsebinami. Ob koncu leta bo izdelana strokovna analiza, na podlagi katere bomo planirali aktivnosti in programe v letu 2016.