Dr. Igor Šoltes je boter jablani baumanova renetaDr. Šoltes izbral botrstvo jablani baumanova reneta, saj kot stara sorta, sajena na številnih kmetijah in v sadovnjakih v Sloveniji ter zaradi belgijskega izvora, ki simbolizira sedež Evropskega parlamenta v Bruslju, čudovito združuje evropsko in nacionalno dimenzijo.

soltes
dr. Igor Šoltes, poslanec Evropskega parlamenta

Dr. Igor Šoltes je član Skupine Zelenih / Evropske svobodne zveze v Evropskem parlamentu, ki ima v svojih temeljnih vrednotah zapisano zavezo trajnostnemu razvoju in varstvu okolja. V ta okvir sodijo tudi prizadevanja za ohranjanje avtohtonih sort, sadik in semen in ohranjanje biotske raznolikosti. Poseben poudarek je namenjen svarilom pred široko uporabo pesticidov ter ohranjanju in varovanju čebel. Skupna prizadevanja Organizaciji Združenih narodov za »Svetovni dan čebel« ter akcijo »Človek posadi, čebela opraši« pa so podprli vsi evropski poslanci in poslanke iz Slovenije. Dr. Šoltes ob tem opozarja, da sta ohranjanje avtohtonih sort ter skrb za čebele neločljivo povezana, saj so čebelje družine ključne za trajnostno naravnano kmetijstvo in zagotavljanje varnosti s preskrbo hrane v svetu. Z opraševanjem rastlin namreč pripomorejo k uspešni kmetijski pridelavi, prav tako pa imajo pozitiven učinek na celoten ekosistem in ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi.

Dr. Igor Šoltes je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po koncu študija je opravil pravosodni izpit. Spomladi 2008 je doktoriral s področja javnih naročil na Fakulteti za družbene vede.

Leta 1997 ga je parlament izvolil za člana Državne revizijske komisije, pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, katere član je bil do leta 2001. Tedaj je bil s strani Vlade RS imenovan za direktorja Urada za javna naročila, pristojnega za razvoj sistema javnih naročil in oblikovanje standardov za racionalno porabo javnih financ.

V letu 2003 je bil s strani parlamenta izvoljen za prvega pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja. Urad informacijskega pooblaščenca je tedaj predstavljal novo neodvisno institucijo za varovanje ustavne pravice vedeti.

Maja 2004 je bil v parlamentu izvoljen za predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije, njegov mandat se je iztekel konec maja 2013. V obeh mednarodnih mrežah vrhovnih revizijskih institucij, evropski EUROSAI in svetovni INTOSAI je v času mandata predsednika računskega sodišča deloval zelo aktivno, predvsem na področju revidiranja javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. Še vedno pa aktivno sodeluje z Evropskim računskim sodiščem, ki ima sedež v Luksemburgu.

šoltesMaja 2014 je bil z Listo dr. Igorja Šoltesa na volitvah v Evropski parlament izvoljen za evropskega poslanca, za mandat petih let.

Dr. Šoltes je avtor številnih strokovnih člankov in publikacij na področju javnih naročil ter predavatelj na kongresih in strokovnih srečanjih v Sloveniji in v tujini.

Govori angleško, hrvaško in srbsko ter pasivno italijansko in francosko.

Je velik ljubitelj narave in športa, predvsem kolesarjenja in plavanja ter glasbe, s katero se aktivno ukvarja že vrsto let.

(povzeto po spletnih straneh dr. Igorja Šoltesa, poslanca Evropskega parlamenta)

http://www.igorsoltes.eu

2015-11-03 15.14.38 2015-11-03 15.14.54