Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija je boter jablani topaz.

DSCN0350
Upravna zgradba KSP Litija

Podjetje je bilo ustanovljeno v zgodnjih petdesetih letih z namenom izvajanja osnovnih gospodarskih javnih služb lokalne skupnosti. V letih od 1960 – 1970 je zelo razvilo Litijo in vodilo vso družbeno gradnjo v Občini Litija in se ohranilo do današnjega časa. Podlaga za sedanje delovanje je  decembra 2006  sprejet Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija. Ustanovitelja podjetja sta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji, lastništvo med ustanoviteljicama pa je razdeljeno na osnovi števila prebivalcev posameznega dela prej skupne občine med Občino Litija (73,6  %) in Občino Šmartno pri Litiji (26,4 %).

Podjetje trenutno zaposluje 59 delavcev, temeljne dejavnosti pa so oskrba s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževanje in vodenje investicij v komunalno infrastrukturo, pogrebna in pokopališča dejavnost. Ukvarja se  tudi z upravljanjem zgradb za trg ter tako upravlja vsa stanovanja in poslovne prostore v lasti obeh občin.

DSC_0007
Deponija odpadkov v upravljanju KSP Litija

Vodstvo si prizadeva za nenehen napredek dejavnosti in izboljšanje  ter  povečanje obsega storitev v korist občanov. Poudarek je na timskem delu.  Delavcem so zagotovljeni primerni delovni pogoji, zaščitna sredstva,  zavarovanja in preventivno zdravstveno varstvo – vse v skladu z normativi in standardi medicine dela in varstva pri delu, predpisanimi za komunalno dejavnost. Nenehno se povečuje tudi formalna izobrazbena struktura delavcev. Trenutno ima več kot 5 % delavcev višjo, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, od tega je 5 inženirskih poklicev različnih stopenj in ved. Več kot  polovica delavcev pa  ima srednjo ali poklicno izobrazbo. Poprečna starost zaposlenega je 42 let.

Vsi zaposleni se zavedajo, da je dobro počutje delavca pogoj za uspešno in odgovorno delo, zato si prizadevajo za dobro medsebojno sodelovanje tako pri samem  delu kot tudi v razmerjih med sodelavci,  skupen cilj pa je zagotoviti vedno boljše storitve ter ohraniti čisto in zdravo okolje.

Osnovni podatki:ksp
ksp-logoJAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 14
1270 Litija
tel. (01) 890 00 10
www.ksp-litija.si
e-naslov info@ksp-litija.si